Skip to main content

Panowie | Gentelmen

– Moja żona ma zwyczaj mówienia do siebie, czy twoja też? – Tak, ale nieświadomie, ona myśli, że ją słucham.
– My wife keeps talking to herself, does yours? – Yes, but she is not aware of it, she thinks I'm listening.

– Przepraszam panów, że w takim stanie…
– Drobiazg… Niech panowie siadają…
– Sorry guys, I'm a bit drunk…
– No problem, sit down, both of you.

– Co robisz? – Nic.
– Doskonałe zajęcie, tylko duża konkurencja.
– What do you do? – Nothing.
– Very good occupation, but strong competition.

– Jestem żonaty już od piętnastu lat i stale kocham tę samą kobietę. – Twoja żona musi być szczęśliwa. – Tak, na szczęście o tym nie wie.
– I've been married for fifteen years and still love the same woman. – Your wife must be happy.
– Yes, she doesn't have an inkling.

– Skąd pan się tu wziął tak rano? – Lubię samotne spacery. – Ja także – więc chodźmy razem.
– What are you doing here so early in the morning?
– I love lonely walks. – Me too, so let's walk together.

– Dlaczego ciebie nigdy nie ma w domu?
– Ach, bo moja żona wiecznie się awanturuje.
– A cóż ona się tak awanturuje?
– Że mnie nie ma w domu.

– Wydaje mi się, że widziałem wczoraj pana z żoną w kinie. – Tak, ale niech pan jej o tym nie mówi.
– I think I saw you yesterday in the cinema with your wife. – Yes, but please don't tell her about it.

– Tym razem sąd przyznał mnie tobie, ojcze.
– This time the court granted the custody of me to you, father.

– Dawniej było dobrze. Dziś jest lepiej. Ale byłoby lepiej, żeby znów było dobrze.
– It used to be good. Today it is better. But it would be better if it were good again.